Menu

Søgeresultater: 112

31. maj. 1830

Den 31te May afreist fra Kjøbenhavn Kl 1 i Solskin som vedvarede til Helsingøer forbi; da ved Solens Nedgang Himlen begynte at formørkes og paa samme Tid en Storm begynte at blæse fra Sydvest, som ...

1. jun. 1830

|Dampskibet ankom først til Aarhus Kl 6½ Eftermdag i steden for den sædvanlige Tid er imellem 6 og 7 Morgen den 1ste Juni. Da det ankom var det tykt Veir med Regn, ikke destomindre var hele Broen B...

2. jun. 1830

Den 2de Juni |Solskin| om Formiddagen beseet med Gulberg Riisskov med de deriværende 2 Danseleiligheder hvoraf den fornemmere var ganske net. Den heele Skov har med sine Skrænte ned til Stranden n...

3. jun. 1830

Den 3die |Solskin| om Morgenen gik jeg med den unge G atter til Marsilienborg dog uden at kune finde noget af Betydenhed til at tegne; om Formiddagen beseet begge Byens Kirker hvoraf den ene er me...

4. jun. 1830

Den 4de om Morgenen Kl 7. |Jeg befinder mig ilde.| Det regner meget stærkt, og mit Besøg til Præsten i Brabrant en Onkel af Gulberg synes at ville gaa i Lyset; da jeg for Øjeblikket sidder indespær...

5. jun. 1830

Den 5te. Her Fullings Regning for mit Ophold hos ham fandt jeg over al Maade billig, ikke saa billigt fandt jeg mig i at sætte mig paa Vognen næsten i et lige saa slet Veir som igaar Aftes; dog, je...

6. jun. 1830

Søndag Morgen den 6te fortsatte jeg tilligemed Andersen, som havde anmodet mig om en Plads paa Vognen, Veien til Viborg; men kjørte først en Smule ir i Randers Gader, da flere vare spærrede formede...

7. jun. 1830

Jeg traf Damerne den næste Morgen ved Thebordet Kl 9 en Tid som de selv havde bestemt og efter at vi en føie Tid havde iagttaget Veiret, som endnu vedblev at være ubehagelig, toge vi Mod til os og ...

8. jun. 1830

Den 8de Juni om Eftermiddagen gjorde jeg en Tour med Her Agier paa Thiele |og Vinge| Gods rundt om Thiele eller Lang-Søe, som omtrent var en 3 Mille [overstreget: Vei], for største Deel meget slet ...

9. jun. 1830

Den 9de Veiret var i Dag forendeel Skyld i at jeg ingen lang Tour fore tog mig uden for Gaarden, efter om Formiddagen at have tegnet noget gjorde jeg om Eftermiddagen en Visite til Thieles Forpagte...

10. jun. 1830

Den 10de Det har idag skjøndt godt Veier været en mager Dag. Jeg har intet tegnet af Betydenhed men i Formiddag lært hvordan det er at vade igjennem en Hede, idet jeg gjorde en Tour med Forvalter A...

11. jun. 1830

Den 11te Juni. om Eftermiddagen forlod jeg Thiele, hvor jeg i det Heele taget havde befundet mig meget [overstreget: behagelig] |vel|, da Dammerne saa vel som L. havde gjort alt muligt for at gjøre...

12. jun. 1830

Den 12te Juni Jeg har i Formidag gjort Visit med B hos Konferentsraadinde Jespersen et Sidestykke til gammle Madame Bang i Drammen, og derpaa ligeledes besøgt Asessor Bruun og Schønheider paa Asmil...

13. jun. 1830

Den 13de Juni. Det har idag været en munter Dag for mig. Veiret forandrede sig fordeelagtig fra igaar og jeg fik ikke nogen Grund til Klage. Da jeg om Morgenen havde drukket mit Thevand som her jus...

14. jun. 1830

Den 14de Juni. Jeg forlod Viborg i meget godt Veir omtrent Kl 7 [overstreget: meget] vel til- •19 recto• freds med den gode Modtagelse jeg der havde nydt; havde jeg bleven der idag skulde jeg end n...

15. jun. 1830

Den 15de Juni om Morgenen forlod jeg Nykiøbing og reiste over Morsøe til Vil-Sund, hvorfra man kan oversee en stor Deel af Limfiorden og Thisted. Efter at være passeret Sundet i meget smukt Veir og...

16. jun. 1830

Den 17de [fejl for den 16. juni] gjorde jeg om Formiddagen en Tour omkring i den herværende Plantage |med Oncel|; man seer alle Slags indenlandske Træer kan trives i Thye, da her er den frodigste V...

17. jun. 1830

Den 18de Juni. [fejl for 17. juni]. Oncel vilde idag viise mig nogle af Thisted Egenheder, til den Ende førte han mig først ind i Kirken, der her er ligesaa smagløst decoreret, som paa mange andre ...

18. jun. 1830

Den 18de Juni var en temmelig flau Dag, da Veiret var koldt og stormende, jeg kunne derfor ikke komme synderlig ud og Opholdet hjemme hos Oncels kjeder mig for W’s sære Væsen mod hans Familie, det ...

19. jun. 1830

Den 19 Juni. Komedien begyner at gaae for sig. Det ridende Kor bestaaende af een Leutenant en Fændrik 2 Trompetere og 18 Mand begyndte idag deres Exersitie, den heele Dag fra om Morgenen tidlig hav...