Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

1. jun. 1830

|Dampskibet ankom først til Aarhus Kl 6½ Eftermdag i steden for den sædvanlige Tid er imellem 6 og 7 Morgen den 1ste Juni. Da det ankom var det tykt Veir med Regn, ikke destomindre var hele Broen Besat med Mennesker hvoriblandt en Deel pyntede Damer.|

•2 recto•
Paa Tolboden fandt jeg strax med Her Gulberg Leilighed til at faae min Kuffert bragt i Land uden at den belev aabnet. Efter at have afleveret Othars Brev til den unge Fulling indlogerede jeg mig hos hans Forældre hvor jeg fandt den bedste Modtagelse.

•1 verso•
|Spadseret lidt uden for Byen med Klokkeren, F og G. Aarhuus er en ganske net Bye hvor Aagaden udmærker sig ved noget hollandsk. Forresten har Byen en noget flad Beligenhed, da begge Skovene ligge til Siderne.|

•2 recto•
Spiist til Aften i Forening med min Klokker Riisengrød og •2 verso• Fricasee; han var den galante Mand der ikke tillod at jeg spiiste inden han lod komme et uhyre Glas med som han sagde extra gl: Viin. Den første Nat i Aarhuus tilbragte jeg efter Her Petersen Begjerring paa det samme Værelse som han, hvor jeg blev underrette om hans Stilling om Hensigten af hans Reise nemlig at besøge han |Kjone og| Søn Herredsprovst i Holstebroe og endelig om hans Karacter og Sæder; han er nemlig efter hans eget sigende en Mand som hver Eftermiddag gaar hen paa et galant Sted drikker sig en halv Flaske god Viin ja, kan endog spille et Partie Dominoe. Forresten er han en godmodig Mand som behagede mig meget. Ved hans Afreise som fandt Sted Onsdag den 2den Juni om Morgenen indbød han mig meget at besøge sig naar jeg kom til Kjøbenhavn.

  1. Othar Christian Faye, Rørbyes fætter, der studerede jura i København.

  2. Antagelig en søn af gæstgiver og vinhandler Frans Fulling.

  3. Julius Høegh-Guldberg.

  4. Emmerik Høegh-Guldberg.

  5. Carsten Petersen.

  6. Dorthea Petersen, f. Villing.

  7. Den nyudnævnte provst Herman Frederik Petersen.

Fakta

PDF
1. jun. 1830
Dagbog A, side 1 verso – 2 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º