Menu

Søgeresultater: 355

1. jan. 1837

I Anledning af Dagen maatte jeg her gjøre et Par kjedelige Nytaarsbesøg og saaledes da først hos Torvaldsen, der uddeelte vældige Kys. Som det lader finder ogsaa efterhaanden ogsaa Alt Uvæsen med N...

2. jan. 1837

Efter Doctor Hartman’s Anordning begynte jeg alt om Morgnen Kl 7 at tage Kenin og blev saaledes ved til Kl 11; men Feberen kom liigefult og jeg blev naturlig i meget slet Houmeur, da jeg nu virkeli...

3. jan. 1837

Idag var jeg igjen frie for Feberen; men at arbeide tør jeg ikke begynde paa af Frygt for den hvert Øjeblik skal komme igjen; ret en avskylig Stilling. Jeg endte i Formid: et meget langt Brev til R...

4. jan. 1837

En ganske hæslig Stilling er man i idet man jeg just ikke har Feberen men hvert Øjeblik næsten kan vente den. Jeg gik om for at fordrive Tiden og da det ude er varmere og sundere Luft end inde i Væ...

5. jan. 1837

Det skulle idag have været Feberdagen, og jeg maatte blive liggende for heele Tiiden ved dette og Pulverne at forsøge paa at blive Feberen quit, og virkelig den udeblev. Engelhart kom just omtrent ...

6. jan. 1837

Jeg begyndte at ville arbeide lidt oppe i mit Studie idag; men Alt var mig der saa uhyggeligt og dette forøgedes end mere, da Doctor Hartmann kom, og forsikkrede mig om, at mine Værelser idet Heele...

7. jan. 1837

Jeg kan for Øjeblikket ikke have noget ivrigere Ønske end at denne halv friske halv feberagtige Forfatning hvori jeg gaar snart maae have en Ende, og jeg da igjen kan begynde mit Malerie, som jeg n...

8. jan. 1837

Idag blev Feberen igjen borte og mit Haab om at blive den ganske qvit bliver nu større, vis blot ikke det nu igjen indtraate Regnveir igjen fordærver Alt. Med Læsning gaar det meste af disse Dage h...

9. jan. 1837

Heele Formiddagen gik hen, idet jeg var nede i Getto at leie et tyrkisk Tæppe som jeg agter at bruge til mit Malerie. Om Eftermid kom den gl: Torly at hjælpe mig med et fransk Brev til Sir Adams. D...

10. jan. 1837

Om Formiddagen begyndte jeg da endelig igjen at arbeide lidt paa mit Malerie og Tiiden gik mig langt bedre end de foregaaende Dage. Naar det blodt nu maae være af Varighed. Om Aftenen gik jeg med d...

11. jan. 1837

En ikke meget morsom Dag. Efter Comedien der saa silde var forbi befandt jeg mig ikke meget vel, og det fugtige Veier sætter mig da strax igjen i Frygt for Feberen. Dog med mit Arbeide gik dog Dage...

12. jan. 1837

Arbeidet om Dagen og ved Ave Maria gik jeg ned i Dukketheatret i Fiano hvor jeg saa et Stykke der bar Theatrets Navn idet man paa det lille Theater saae fremstillet det samme men i endnu mindre Maa...

13. jan. 1837

Det tyrkiske Tæppe paa mit Malerie gjør mig Hovedet rent Kruset, jeg har all min Tolmodighed nødig for at holde ud. I Syngetimen om Aftenen blev det aftalt i næste Uge ved Maanskin at synge i Colis...

14. jan. 1837

Man er her nu bleven sat i et Slags Skræk for at gaae ene ubevæbnet om Aftenen, idet der igaar Aftes i Via Fratini er bleven begaaet et Mord paa en rommersk Appotheker, der saa vit man vidste ikke ...

15. jan. 1837

Søndagene gaar nu igjen som de andre Dagen hen med Arbeidet, og er det ikke saa godt Veier at man kan gaae ud at spadseere i en af Villaerne, da finder man i Rom ikke stor Morskab, da alle Boutique...

16. jan. 1837

Jeg var i Aften hos Prindsessen, og imod Sædvane morede jeg mig ret godt, idet jeg fandt Sig: Fransesco der. Hendes Conversationer er iøvrigt lidet besøgte i Vinter, i Aften blev der dandset med me...

17. jan. 1837

Nu har jeg mere grundet Haab om at Feberen rigtig vil blive borte, da det idag skulle have været en slem Dag, 5 Gang 4 Dage har jeg nu saaledes været frie, uden at jeg dog har holt mig inde om Afte...

18. jan. 1837

Det er en besynderlig Naade hvori jeg er kommen hos Prindsessen, idag var jeg saagar inviteret der til Middag og hendes Artighed saare udmærket, som naar hun er i sit Gode Lune. Her Santi fører ved...

19. jan. 1837

Prindsessens Naade synes at være stegen til en saare høi Grad, thi idag modtog jeg saagar et Besøg af hende, der blev geleidet af Her Santi, de besaae mine Sager og førend hun gik bort bestilte hun...

20. jan. 1837

Jeg saae idag hos Meyer et Malerie, der meget behagede mig, det forestillede en neapolitansk Fragtbaad nylig ankommen til Stranden, og Passagererne bæres nu i Land. Smukt var det componeret og end ...