Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

11. jun. 1830

Den 11te Juni.
om Eftermiddagen forlod jeg Thiele, hvor jeg i det Heele taget havde befundet mig meget [overstreget: behagelig] |vel|, da Dammerne saa vel som L. havde gjort alt muligt for at gjøre mig mit Ophold hos dem |saa| behageligt som muligt, og fortsatte Veien af en ganske net Egn til Viborg hvor jeg ankom omtrent Kl 7 i meget smukt Veir. Førend jeg endnu kjørte ind i Byen bragte Tilfældet Breton og hans Kone nettop ud at spadsere paa denne Vei, et Møde som var mig saare behageligt, de vare mine ene[s]te Bekjendte endnu i Byen. Efter af jeg var steget af hos Gjestgiveren Her Brøndum gik jeg til B’s hvor jeg blev modtaget ganske overenstemende men min Formod- •14 verso• ning idet de [overstreget: begge] visste dem som en udmærket Vært og Værtinde; deres heele Huus er ogsaa indrettet paa en meget net Maade. Da jeg havde gjort en Spadsere-Tour med B til Asmind Kloster Hauge, hvor man har en smuk Udsigt over Byen som hæver sig Amphitheatralsk, gik vi for at tilbrinde Aftenen hjem til B’s, paa hvilken Tour jeg gjorde Bekjendtskab med Rectoren Hasselback ved den lærde Skole, i hvem jeg havde en behagelig Mand med fulkommen Udseende af en Pedagog.

  1. Idalia Frederikke Pauline Lüttichau, f. Dirckinck-Holmfeld og hendes søster, Selma Henriette Dirckinck-Holmfeld.

  2. Hans Helmuth Lüttichau.

  3. Frederik Emil Bretton og hans hustru Ernestine Bretton, f. Langreuter.

  4. Frederik Deichmann Hasselbalch.

  5. Peder Brøndum.

  6. Antagelig Marie Kirstine Dige, f. Rasmussen.

Fakta

PDF
11. jun. 1830
Dagbog A, side 14 recto-verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 27-28 (med udeladelse af 17 linjer)