Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

10. jun. 1830

Den 10de
Det har idag skjøndt godt Veier været en mager Dag. Jeg har intet tegnet af Betydenhed men i Formiddag lært hvordan det er at vade igjennem en Hede, idet jeg gjorde en Tour med Forvalter Agier til det saakaldte Mirakkelsted. Lütichou kom fra Aarhuus og hans Ankomst har ikke gjort mig Opholdet her be- •14 recto• hageligere skjøndt han anmodede mig om at forlænge mit Ophold paa Thiele. I Eftermiddag gjorde vi Alle en Tour til Thiele Mølle og langs med Søen. Lüticaus Adfærd i hans Huus svarer fuldkommen til det Begreb jeg har gjort mig om ham da han endnu var i Kjøbenhavn, han er alligevel en besindig Mand som gjerne vil indrette Alt paa hans Gods paa det bedste. Godset skal nu da det er gjældfridt indbringe ham omtrent 4000 Rdl netto en Sum som her i Egnen er temmelig betydelig.

  1. Hans Helmuth Lüttichau, kammerherre og ejer af herregården Tjele.

  2. Charles Emil Agier.

Fakta

PDF
10. jun. 1830
Dagbog A, side 13 verso – 14 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 26-27