Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

17. Jun. 1830

Den 18de Juni. [fejl for 17. juni].
Oncel vilde idag viise mig nogle af Thisted Egenheder, til den Ende førte han mig først ind i Kirken, der her er ligesaa smagløst decoreret, som paa mange andre Steder. Nogle slette Poupitour-Stole, et slet gjort Skib ophængt lige midt i Kirken, og en Deel Epitapier, fordærve de ellers ikke stygge Krydshvælvinger. Fra uden er Kirken godt vedligeholdt. Kirkegaarden er ikke stort andet end en Vænge, man see neppe alle Grave; man har herfra en smuk Udsigt over Limfiorden og en Deel af Byen. Han førte mig fra Kirken til en Mølle, der ligger paa en Banke høit over Byen, en ypperlig Udsigt, hvorfra man seer Thisted ligge forneden og Limfiorden med alle sine smuke Landtoninger og Odder. Ved at komme her fik Oncel Leilighed til at hjælpe Mølleren ved et Laan paa hans Mølle, da en Deel af Pengene vare ham opsagte og den stakkels Mand ikke saa Udveie til at tilveiebringe dem. Det glædede mig meget at jeg var Aarsag i at Oncel blev underrettet herom. – Jeg saa siden Canceliraad Lützhøft Byens Foged. Han lignede fulkommen det Begreb jeg kunde gjøre mig om en lille Tyrk eller Jøde i Neglige; han var nemlig iført en karmoisinrød Snore Frakke og havde dygtigt Skjæg. Han synes at være et Vreulehoved. Han vilde gjøre Æresportene een himmelblaae een askegraae, forat Kongen ikke skulde troe man brugte den samme ved hans Udkjørsel af Byen som ved •23 recto• hans Ankomst. – Oncel forelæste mig siden hjemme nogle Capitler af hans Panurgia, noget han saa gjerne gider underholdt sig om. Oncel, Nany og jeg maatte om Eftermiddagen skjere Citroner for Tante.

  1. Gerhard Faye.

  2. Nanny Margrethe Christine Faye.

  3. Gerhard Faye: Panurgia. En philosophisk og poetisk Mythe, I-II, København 1823.

  4. Jes Lützhøft.

  5. Karen Christiane ”Kassa” Faye, f. Stockfleth.

Fakta

PDF
17. Jun. 1830
Dagbog A, side 22 verso – 23 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 37-38