Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

16. Jun. 1830

Den 17de [fejl for den 16. juni]
gjorde jeg om Formiddagen en Tour omkring i den herværende Plantage |med Oncel|; man seer alle Slags indenlandske Træer kan trives i Thye, da her er den frodigste Væxt. •22 recto• Det heele Anlæg geraader virkelig Oncel til stor Hæder saavel fra Umagens som Smagens Side. Han gider ogsaa gjerne berørt hvad der staar i Forbindelse hermed da han altid har interesseret sig meget for Thye. Der var Marked her idag, og jeg fik ved den Leilighed en Deel Bønder fra Omegnen at see, hvoraf i Særdeleshed Fruentimernes Hovedpynt behagede mig; da det var daarligt Veir var Markedet imidlertid lidet. – Wilhelm er ret et forkjælet Barn og man kan næsten ærgre sig over han[s] afskylige Særheder, som han især lader gaae ud over hans Moder der ikke veed hvor godt hun vil gjøre ham det. – Jeg gjorde om Eftermiddagen med Nany’s en Visite til Oncel R men traf ham ikke hjemme, derimod gjorde jeg Tantes og hendes Datter Line’s Bekjendtskab. Tante er viist en meget rar og tolmodig Kone; noget hun især viiser i det Forhold mod hendes Mand, der har sin svage Side, hun skal aldeles for ham ignorrere hans |Bekiendtskab| til et Fruentimer paa Landet nær Byen og hvormed han har flere Børn. Man siger hans Forhold mod hans Familie er mange Gange ikke forsvarligt. Forreste har jeg tilbragt denne Dag især med at tale med Oncel, noget jeg troer han gjerne vil have. Idag har jeg ikke været ganske vel.

  1. Gerhard Faye.

  2. Georg Flemming Rørbye, Rørbyes farbror.

  3. Frederikke Kristiane Rørbye, f. Weinschenck, gift med Rørbyes farbror, Georg Flemming Rørbye.

  4. Antagelig Wilhelmine Martheline Birgitte Rørbye, Rørbyes kusine.

  5. Wilhelm August Faye, Rørbyes fætter.

  6. Karen Christiane ”Kassa” Faye, f. Stockfleth, Rørbyes moster.

  7. Nanny Margrethe Christine Faye, Rørbyes kusine.

Fakta

PDF
16. Jun. 1830
Dagbog A, side 21 verso – 22 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 36-37 (med udeladelse af 11 linjer)