Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

Værkfortegnelse 1826-1839

Transskription

•3•
I Maanederne Maj Junii og Juli 1826.
Portraitfigur af Kong Frederik den 2den
som blev malet til Sorøe Academi’s Solstenitetsal. stort [mål mangler]
derfor modtaget 200 Rbdl.

December 1826
Fremstilling af Børstrappen ud imod Christianshavn med Figurer af det daglige Liv. stort 19 Tom: bred 15 høi
kjøbt af Kammerherre Scholten
derfor 50 Rbdl.

Martz 1827
Et Partie af Tolboden med Figurer af det daglige Liv. Vinterstykke
stort 19 Tom bred 15 høi
kjøbt af Hans Majestæt Kongen
derfor modtaget 50 Rbdl.

•4•
Oktober 1826.
En gammel Matros siddende paa en Kanon
stort 8½ Tom høi 7 dito bred
solgt til Her Forstander Borch
derfor modtaget 15 Rbdl.

Januar 1827
En gammel Kone som læser i en Bibel
stort [mål mangler]
solgt til Her Forstander Borch
derfor modtaget 20 Rbdl.

April 1827
Portraitfigur af Professor Lorentzen i hans Atelie
stort 1½ Al høit 1 Al 6 Tom bdt
til Frue Dannemand
af hende foræret til Professor Fenger
derfor 50 Spec:

En Christus, halv figur
stort 1½ Al □
Til Cortenidse paa Falster
derfor 25 Spec

•5•
December 1827. Januar 1828
Wallace Kroe efter W. Scots Roman den gamle Gravmand
stort bret 1 Al 4 Tom høit 20 Tom
til Her Borch

Februar Martz 1828.
Opgangen til Lyngbye Kirke med Figurer
stort 22 Tom bredt 17½ Tom høi
til Kongen derfor 25 Species

August 1828
En Modelfigur i halvlegems Størrelse for Academiets Pengepremie
25 Spec:

September
Signal Kanonen paa Citadelsvolden i Maaneskind
foræret Her Professor Møller (stor [mål mangler]

En sovende Vandrings Mand ved en Milepæl
stort [mål mangler]
til Kongen 30 Spec.

•6•
Med Professor Eckersberg et Transparent til Marmorkirken paa Prindsesse Carolines Formælingsdag 20 Rbdl.

Januar 1829
Familie Malerie af Professor Fenger med Kone og Datter
stort 1 Al 18 Tom 1 Al 11 Tom
100 Spec

July August
Koncurs Maleriet for den lille Guldmedaille

September
Med Professor Eckersberg Transparenter til Marmorkirken paa Prindsesse Carolines Formæling 42 Rbdl.

Paa samme Tid Transparenter til Academiet
med Kuchler og C. Hansen

December
Athalias Portræt til W West

Januar 1830
Skorsteensfeieren og Mølleren ved Raadhuuset
1 Al 2 Tommer høi 21 Tommer bred.
til Greve A.W. Moltke 60 Spec:

•7•
Februar Martz 1830.
En sovende Hyrdedreng med hans Hund

May
Emilies Portrait til B Collet.

Juni i Thisted
Oncel Faye’s Portrait til Tante

October November 1830
En lidet forandret Copie af Fenger’s Familie-Malerie
for ham selv
1½ Al høit 100 Spc:

Morgenen paa en Torvedag i Wiborg
15 Tom: høi 10½ bred 35 Spec.
til Kunstforeningen
vundet af Pladsmajor Cathala.

Juni
Raderet ovennævnte Maleri i Kobber
for Kunstforeningen 15 Spc.

Februar Martz
Ulysses som fortæller sin Historie for Kong Alchious
stor 1 Al 1¼ Al bred.
til Kunstforeningen for 80 Spc:
vundet af Grevinde Lærke til Søbygaard.

•8•
July August og en Deel af September 1831
Menneskets Kamp med Syndfloden, Sujet til Guldmedailien
Athalia
stort 1 Al 22 Tom høi. 1 Al 12 Tom bred.

September
Vicilin som uddeeler Brød til de Trængende i Hungers-Nøden. Skitze
stor 12 Tom høi 10 Tom. bred.

October November 1831.
Passagen ved Raadhuuset
stor 1 Al bred 18 Tommer høi
til Kongen for 100 Rbdl.

Januar Februar 1832
Vicelin som uddeeler Brød

Martz 1832
Instructeur Frydendals Portrait i Limfarve
for Theatret 15 Rdl:

April May 1832
En Fisker ved Limfiorden, som sætter Orm paa sit Garn.
14 Tom høi 11½ bred
til Her Justitsraad Holm 40 Spc.

•9.•
Juni 1832.
Ledsaget Grev Raczinsky paa en Reise i Norge; og for 9 Tegninger efter Naturen 120 Rdl:

August 1832
Raderet for Kunstforeningen
Thisted Strandgade med Figurer 20 Sp.

September October 1832.
Skibsbroen paa Horten i Christiania Fiorden; Dampskibet Prinds Carl er nylig ankommen fra Christiania og Broen er opfyldt med Reisende. stort [mål mangler]
til Etatsraad Koch for 60 Spec.

November December Januar 1833
En Søndag paa Gulsvig i Hallingdal; man seer Bønderfolk fra forskillige Dale forsamlede ved en Dans.
23 Tom: høit 1 Al 6 Tom bredt
til Kongen 75 Spec.

•10•
Februar 1833.
Bonden Nils Milan af Vestfjordalen, han sidder paa en Steen med sin Bøsse i Armen
stort 9 Tom høi 7 Tom bred
til Prinds Christian for 18 Spc:

July August.
concureret til Guldmedaillen. Flugten til Egypten.

Decemb. 1834 Januar Februar Mart:
Strandseene paa gammel Skagen, med et optrækkende Uveier (tre Fiskere holder Udkik paa Havet i Forgrunden)
1½ Al bred 1 Al 4 Tom [fortsat på s. 11: høi]
Efter Bestilling af Kunstforeningen 100 Spc:

April.
Moders Portrait

Portraiter af 2 Hunde for Etatsraad Kock
11 Tom bred 9½ Tom høi
foræret

den 19de May reist til Rom.
Under mit første Ophold i Rom malet et lille Genremalerie til Kunstforeningen med et Par Hyrdedrenge i den romerske Kampagne for 80 Spc: og siden efter min Tilbagekomst fra Grækenland et Malerie til Grev Moltke forestillende en Seene hos en tyrkisk Notarius. derfor 250 Sp. Ogsaa udført 4 smaae Malerier og nogle Tegninger for Englændere i Rom.

•11•
Efter min Udenlans-Reise vænt tilbage den 20de November 1837.
(Syg i de første Maaneder)

Malet i Martz 1838
En ung Abate læsende. stort 15 Tom. 10½ Tom bredt
Til Grevinde Moltke for 40 Spec.

Med Mellemrum fra Januar 1838 til i Begyndelsen af August Maaned malede jeg mit Receptions-Arbeide til Accademiet, der forestiller Ponte del Caravana i Smyrna med Figurer tagne af det tyrkiske Folkeliv.

I September malet en lille Kopie efter Blomstermaler Jensens Malerie af mig forestillende et Par Munke: Motivet fra St: Giubileo i den romerske Kampagne. Aftenbelysning.
Kjøbt af Kunstforeningen i Christiania 45 Sp Norsk

I September og en Deel af October malet
En græsk Dreng som skriver; Motivet til Baggrunden er tagen oppe fra Accropolis stort 23½ Tom 19½ Tom høit
For den norske Kunstforening 60 Sp Norsk.

•12•
I October 1838 malet en Kopie af det anførte Malerie med den skrivende græske Dreng i samme Størrelse kun med Forandring af Dragten.
Kjøbt af Kunstforeningen her for 70 Sp.

I November
En Gjentagelse af den læsende Abate.
15 Tom. 10½ Tom
malet for Grosserer Gerson 40 Sp.

Syg i December, Januar og tildeels i Februar Maaned; derpaa begynt igjen at arbeide og i Løbet af denne Marts og April Maaned [1839] malet et Partie i Athen med Vindenes Taarn og Figurer i Costumer fra forskjellige Egne i Grækenland. stort 1 Al 7 Tom og 23 Tom i Højden.
kjøbt af Kunstforeningen for 180 Sp:

I Mai og en Deel af Juni Maaned, en Altar-Tavle til Tjærebye Kirke ved Frederiksborg. stort 1 Al 18 Tom bred og 2 Al 9 Tom høit, forestillende Christus paa Oliebjerget, i Baggrunden de sovende Apostle og Judas som kommer med Vagten.
bestilt af Bygnings Administrationen for 200 Sp:

Tilbragte Juli Maaned hos Her Hof Jægermester •13• v: Zeuthen paa Tølløsegaard hvor jeg malede et lille Genrebillede: En Jæger viser sin Kone Udbyttet af den første Sneppejagt. stort 19 Tommer bredt og 15 Tommer høit 100 Sp.