Menu

Search results: 385

1. Jan. 1836

Var min Nytaarsdag ifior kjedelig i Rom, da var den isandhed her i Constantinopel end kjedeligere. For ikke at fryse alt for meget gik jeg om Formiddagen lidt ud; men havde nær ikke kunnet finde ti...

2. Jan. 1836

Det Liv jeg her i denne Tiid fører, er over all Beskrivelse kjedeligt, ørkesløst og biidende hvad Kulden angaaer. Om Morgenen staaer jeg med Grue ud af Sengen for at tilbringe Dagen paa samme Maade...

3. Jan. 1836

Det var den første Da[g] i mit Liv at jeg har været nødt til at lægge mig for at kunne udholde Kulden, der paa anden Maade ikke lod sig drive bort. Veiret var saa slet ude at der ikke var at tænke ...

4. Jan. 1836

At tilbringe en Dag til som den igaar var alt for drøit, jeg tog derfor over til Constantinopel om end i et saadant Sneeveir at man neppe kunne see ti Skridt fra sig. Blæsten havde imidlertid lagt ...

5. Jan. 1836

Solen lod sig endelig idag see igjen og der kom som nyt Liv i Folk. Ovre i Constantinopel vare alle Boutiquer aabne, og en Mængde tyrkiske Damer til Fods og Vogns vare komne ud at spadsere. Jeg teg...

6. Jan. 1836

Da vi siste Gang var ved de 7 Taarne, havde vi forglemt at see den saakalte gyldne Port, en af de faae Levninger fra romersk Tiid her, og vi begav os derfor idag igjen paa den lange Marsch; men hva...

7. Jan. 1836

Jeg forglemte igaar at anmærke at vi ogsaa besøgte de tyrkiske Fængsler, og beundrede den Frihed der er tilstaaet Folk at besøge og gaae ind til Fangerne, der sidde lænkede i Vinduerne ud til Søile...

8. Jan. 1836

Jeg besøgte om Morgenen Sig: Roman og da Veiret ikke tillod at tage over til Constantinopel gik jeg med ham ud til Besohiktasch vor jeg saae Sultanen ride til en lille Moske tæt udenfor Paladset. D...

9. Jan. 1836

Jeg tegnede idag ved Moskeen Baiazet; men det var næsten ikke til at holde ud for Folk og Kulde, jeg maatte holde op længe før Tiiden og løbe om for igjen at blive lidt varm. Veiret var ellers idag...

10. Jan. 1836

Herligt Veier. Sneen tøde rask; men der er for meget til at det paa een Dag kan forsvinde, og man kjører intet bort her; paa nogle Steder bærer man den bort i Kurve; men det er meget ufuldkomment, ...

11. Jan. 1836

Om Formiddagen tegnede jeg Madame Romani i sin heele pompøse græske Kostume og morede mig derved fortræffeligt da hun heele Tiiden fortalte mig om de tyrkiske, armenianske og græske Sæder og Skikke...

12. Jan. 1836

Jeg proberede idag paa at tegne i Moskeen Baiazet men neppe havde jeg begyndt førend en ivrig Musselmand kom og som jeg troer betydede mig at jeg ikke maatte tegne der og jeg gik derfor med en ubeh...

13. Jan. 1836

Heele Dagen tegnede jeg i en tyrkisk Barbeerstue i Pera; den er et Slags offentlig Rendevous og Kaffe Nemis skal være vidt og bredt bekjendt. Hidindtil har jeg dog endnu ikke funden nogen Kaffe Stu...

14. Jan. 1836

Om Formiddagen kom Sig: Romani her efter Aftale at afhente os til Buiucdere. Vi toge ved Havnen en 4 Aaret Baad og begave os paa Veien; men ved Besihicdach vare vi nær komne til at vende om eller t...

15. Jan. 1836

Opholdet i Buiucdere mindede mig ganske om Hjemet, det net indrettede Huus og Tummelen af Børnene havde noget saare hygeligt ved sig. Jeg tilbragte Dagen der med at tegne et Par Kostumer og da man ...

16. Jan. 1836

Da Beiranesfesten nærmer sig, og der ogsaa i denne Tiid er meget Fiskerie her, maatte vi staae aarle op for at kunne faae Baad. Sønnerne af Huuset vare alle komne paa Beenene for at siige os farvel...

17. Jan. 1836

Veiret var alt for hæsligt til at gaae ud at tegne idag, den stærke Regn i Nat har rigtignok smeltet all Snee; men da der ogsaa i Dag var nogenlunde varmt i Værelset, kunde jeg nok tegne lidt hjemm...

18. Jan. 1836

Signor Romani er utrættelig i sin Artighed, han kom idag Morges for at invitere os til at følge med ham om Aftenen i et Selskab hos hans Svoger den første engelske Dragoman Sig Pitzani og vi toge m...

19. Jan. 1836

Kl 5 om Morgenen var jeg igjen paa Beenene og iilede til Sig Romani med Lygte i Haanden. Vi gik da efter at have drukken en god Kop Kaffe, med hans Nefer i Spidsen, og lode os sætte over til Consta...

20. Jan. 1836

I Nat har det igjen sneet og det var dygtigt koldt idag. Jeg tegnede hjemme Sig: Romani men maae imorgen gjøre det bedre. Manden sidder alt for net og det naturlige i hans Væsen gik væk. Siden tegn...