Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

22. apr. 1835

Afsender

Martinus Rørbye

Transskription

Rom den 22de April. 1835.

I mit Brev til Rose, som hun formodentlig har modtaget, naaer du seer disse Linnier, havde jeg forglemt at bemærke, at der paa de Breve, der sendes mig til Neapel, øverst oppe, og saaledes at det kommer over den egentliige Addrese bliver med tydelige Bogstaver, som det Øvrige ogsaa maae skrives med, sat Ordet recommandé, som skal være det Sikreste, da ellers ofte Breve dertil gaae tabte ved Postvæsenets Skjødesløshed. I Øvirgt bliver Udskriften liigesom paa mine Breve til Rom; men addresseres der til Monsieur le Chevalier de Vogt Chargé d’affaires de S.M. le roi de Danemarc près la cour de Naples. Man modtager for et saaledes recommenderet Brev et Bevis paa Posthuuset, og man skal da være temmelig sikker derpaa, da Brevet da bliver noteret i Bøgerne over alt hvor det kommer frem, og kan da ikke let glemmes. Da jeg om 14 Dage eller 3 Uger reiser herifra maae indtil viidere mine Breve sendes til Neapel, skulde jeg siden forandre Opholdssted skal jeg lade dig det viide. – Det gjør mig inderlig ondt kjære Moder, at du ikke har modtaget mit Brev til den 1ste April hvorpaa jeg bestemt havde regnet, da det i god Tiid var afsendt herfra, og er det ikke gaaet rent tabt, maae du nu bestemt have faaet det, og deraf seet at jeg ikke har glemt dig og det kjære Hjem fordi jeg levet fiernet fra det; jeg haaber da ogsaa, at du ikke vil kunne ansee det som nogen Uopmærksomhed; men at du kjære gode Moder fremdeeles med liige Godhed vil tænke paa
din inderlig hengivne Søn Martinus.

Ved Frøken Wulffs Artighed, er jeg ved disse Linnier istand til at siige dig, at jeg er frisk, og har det iøvrigt ogsaa ganske godt; men længes endnu, maaske alt for barnagtigt, efter dig og alle de Kjære hjemme.
Hils Rose, og alle de kjære Sødskende, jeg skal snart skrive til John.
Du vil af Rose faae Alt at viide, hvad jeg i den seenere Tiid kan have haft at skrive om, hvoraf Paaskehøitidelighederne her ikke er det Uinteresanteste, og som har confunderet mig saameget, at mit Arbeide nu ikke ret vil gaae.

Fakta

PDF
Brev

Brevet er en billet vedlagt et brev fra Henriette Wulff til dennes familie, og det er derfor ikke omtalt på Rørbyes liste over afsendte breve 1834-37.

Rom
København

Det kgl. Bibliotek, Acc. 1996/44