Menu

Resultater: 10

13. jun. 1830

Den 13de Juni. Det har idag været en munter Dag for mig. Veiret forandrede sig fordeelagtig fra igaar og jeg fik ikke nogen Grund til Klage. Da jeg om Morgenen havde drukket mit Thevand som her jus...

15. jun. 1830

Den 15de Juni om Morgenen forlod jeg Nykiøbing og reiste over Morsøe til Vil-Sund, hvorfra man kan oversee en stor Deel af Limfiorden og Thisted. Efter at være passeret Sundet i meget smukt Veir og...

16. jun. 1830

Den 17de [fejl for den 16. juni] gjorde jeg om Formiddagen en Tour omkring i den herværende Plantage |med Oncel|; man seer alle Slags indenlandske Træer kan trives i Thye, da her er den frodigste V...

18. jun. 1830

Den 18de Juni var en temmelig flau Dag, da Veiret var koldt og stormende, jeg kunne derfor ikke komme synderlig ud og Opholdet hjemme hos Oncels kjeder mig for W’s sære Væsen mod hans Familie, det ...

24. jun. 1830

24de Juni Jeg kommer paa nogen Tid til at opgive mine smaae Formidagstoure, hvorved jeg dog gjerne fandt noget at tegne, da det er Emiel og Tantes særdeles Ønske at jeg skulde male Oncel, han selv ...

25. jun. 1830

Den 25de Jeg er idag begyndt paa Oncel’s Portrait; men da han havde faaet et Brev fra Westervig hvori Emiel Sygdom skildredes som betænkelig, kommer jeg nok til at følge ham imorgen for at undgaa a...

28. jun. 1830

Den 28de Da Stuteriekomisionen, bestaaende af Lector Withe og Ritmester Flindt, var paa sin aarlige Tour i Dag i Thisted saa fik jeg Leilighed at see de thylanske Heste hvoraf en stor Deel vare for...

3. jul. 1830

Den 3die July Da det i Dag var meget slet Veier beskæftigede jeg mig tildeels med at optegne de Figurer jeg i gaar samlede fra Markedet og tilbragte kun liden Tid hos Oncels da W’s vrante Væsen und...

4. jul. 1830

Den 4de July. I Dag har jeg fuldendt Oncels Portrait at jeg troer det ikke er bleven saa ilde, det syntes ogsaa som han selv er meget vel fornøiet dermed og gider nok betragtet sit eget Billede som...

8. jul. 1830

Den 8de July Om Morgenen Kl 6 forlod jeg Thisted i Selskab med [overstreget: den unge] Consul Bendixen og den unge Nyborg og kjørte i godt Veier til Aalborg. Førend min Afreise sagde jeg farvel til...