Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

6. feb. 1840

6te Torsdag
Da Veiret var ligesaa slet som igaar, og jeg Intet kunne gjøre ved mit Malerie førend jeg fik tegnet Studier af Grønsager, gav jeg mig om Formiddagen ifærd med at gjennemarbeide og •41• colorere nogle af mine Costumer, og saaledes gik Tiiden yderst hurtigt, og Middagen havde indfunden sig uden at Veiret i minste Maade havde vist sig gunstigere. Vor Bestemmelse havde været at gaae til Lepre, nu maatte Rose i all Hast sørge for at bringe Noget istand hjemme, og vor Værtinde viiste da sin Kunst ved ogsaa at bage os en italiensk Frittata. Neppe var imidlertiid vort Maaltiid endt, førend at Solen trængte frem, og Alt antog nu et saa smilende Anstrøg, at vi i all Hast bleve færdige til at gaae ud at spadseere. Vi besøgte saaledes først det franske Accademi’s Udstilling, hvor der dog ikke var meget seeværdigt, og gjorde da en noget længere Tuur omkring i Byen, hvor Alt nu igjen var kommen i Bevægelse efter i nogle Dage ved Veiret at være holt tilhuuse. Om Aftenen tegnede jeg en Costume fra Mola di Gaeta, og gik jeg derfra til Erdelin’s hvor Rose imidlertiid havde været.

  1. Torvet i Amalfi.

  2. Tegningen er muligvis identisk med dødsboauktionens nr. D118 ("En Dito [Qvinde] fra Mola di Gaeta. 1840"), der igen må formodes identisk med Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS9259. Jvf. dog 7. februar.

  3. Heinrich Eddelien og Olivia Francisca Eddelien, f. Hjorth.

  4. Meccelina Pocobelli.

Fakta

PDF
6. feb. 1840
Dagbog C, side 40-41

Den kgl. Kobberstiksamling, inv.nr. KKS1974-33

Torvet i Amalfi