Menu

Resultater: 17

6. jun. 1830

Søndag Morgen den 6te fortsatte jeg tilligemed Andersen, som havde anmodet mig om en Plads paa Vognen, Veien til Viborg; men kjørte først en Smule ir i Randers Gader, da flere vare spærrede formede...

15. jun. 1830

Den 15de Juni om Morgenen forlod jeg Nykiøbing og reiste over Morsøe til Vil-Sund, hvorfra man kan oversee en stor Deel af Limfiorden og Thisted. Efter at være passeret Sundet i meget smukt Veir og...

17. jun. 1830

Den 18de Juni. [fejl for 17. juni]. Oncel vilde idag viise mig nogle af Thisted Egenheder, til den Ende førte han mig først ind i Kirken, der her er ligesaa smagløst decoreret, som paa mange andre ...

22. jun. 1830

Den 22de Juni om Morgenen Kl 7 afreiste Kongen efter først at have givet Audiens og en heel Deel Mennesker ledsagede ham; saavel ved hans Udfart af Byen som ved hans Ankomst maatte han passere igje...

23. jun. 1830

Den 23de Juni. Emil har ved at vælte paa Veien fra Westervig til Ager forslaaet sit Been; hos Oncel som bragte denne Efterretning blev det taget med mere Forstand end hos Tante der strax ville afst...

24. jun. 1830

24de Juni Jeg kommer paa nogen Tid til at opgive mine smaae Formidagstoure, hvorved jeg dog gjerne fandt noget at tegne, da det er Emiel og Tantes særdeles Ønske at jeg skulde male Oncel, han selv ...

25. jun. 1830

Den 25de Jeg er idag begyndt paa Oncel’s Portrait; men da han havde faaet et Brev fra Westervig hvori Emiel Sygdom skildredes som betænkelig, kommer jeg nok til at følge ham imorgen for at undgaa a...

27. jun. 1830

Den 27de Jeg vaagnede efter en stærk Søvn først meget silde da jeg hørte Oncel, som ikke kunde vente længere, kjøre op til Westervig for at erkyndige sig om Emiel. Da jeg aabnede Vinduet hørte jeg ...

28. jun. 1830

Den 28de Da Stuteriekomisionen, bestaaende af Lector Withe og Ritmester Flindt, var paa sin aarlige Tour i Dag i Thisted saa fik jeg Leilighed at see de thylanske Heste hvoraf en stor Deel vare for...

29. jun. 1830

Den 29de Juni Mit Ophold her begynder at blive mig noget for langt; da jeg intet synderlig kan finde at tegne eller male og Tonen i Tantes Huus ikke kan more i længere Tid formedelst hendes Dysterh...

30. jun - 1. jul 1830

Den 30te og 1ste July. Der er intet af Betydenhed forefaldet, Tante reiste blodt idag med Wittendorf til Westervig for at see til Emiel, da hun endnu bestandig troede at han var slettere end man sa...

2. jul. 1830

Den 2den July Jeg tegnede i Dag nogle Grupper efter Markedsfolkene da der tilbød sig den bedste Leilighed fra Oncels Vinduer uden for hvilke man saae de opslagne Lærredsboder og andre smaae Handler...

4. jul. 1830

Den 4de July. I Dag har jeg fuldendt Oncels Portrait at jeg troer det ikke er bleven saa ilde, det syntes ogsaa som han selv er meget vel fornøiet dermed og gider nok betragtet sit eget Billede som...

5. jul. 1830

Den 5te July I Løbet af Dagen er intet synderlig at bemærke, om Aftenen spiiste Tante, Frøken Toft og jeg hos Her Kammerraad Tofte som besidder den smukkeste Ejendom her i Byen og skal ogsaa være d...

6. jul. 1830

Den 6te •31 verso• Jeg gjorde i Dag en Tour til Klitmøller i Selskab med Her Klitinspecteur Tagaard som havde den Artighed overalt at viise mig hvad der var at mærke. Det faarekom mig især besynder...

7. jul. 1830

Den 7de July Det var i Dag [overstreget: min] sidste Dag af mit Ophold i Thisted der i det Hele taget har været ret behagelig, naar jeg undtager de indtrufne Sygdomstilfælde hos Oncel’s. Jeg kunde ...

8. jul. 1830

Den 8de July Om Morgenen Kl 6 forlod jeg Thisted i Selskab med [overstreget: den unge] Consul Bendixen og den unge Nyborg og kjørte i godt Veier til Aalborg. Førend min Afreise sagde jeg farvel til...