Menu

Resultater: 15

31. maj. 1830

Den 31te May afreist fra Kjøbenhavn Kl 1 i Solskin som vedvarede til Helsingøer forbi; da ved Solens Nedgang Himlen begynte at formørkes og paa samme Tid en Storm begynte at blæse fra Sydvest, som ...

2. jun. 1830

Den 2de Juni |Solskin| om Formiddagen beseet med Gulberg Riisskov med de deriværende 2 Danseleiligheder hvoraf den fornemmere var ganske net. Den heele Skov har med sine Skrænte ned til Stranden n...

5. jun. 1830

Den 5te. Her Fullings Regning for mit Ophold hos ham fandt jeg over al Maade billig, ikke saa billigt fandt jeg mig i at sætte mig paa Vognen næsten i et lige saa slet Veir som igaar Aftes; dog, je...

6. jun. 1830

Søndag Morgen den 6te fortsatte jeg tilligemed Andersen, som havde anmodet mig om en Plads paa Vognen, Veien til Viborg; men kjørte først en Smule ir i Randers Gader, da flere vare spærrede formede...

11. okt. 1839

11te Fredag. Om Morgenen bleve vi, som sædvanlig Brug er i Italien, naar man skal reise med Veturin, vaagnede Kl 4; men maatte dog vente til Kl hen imod 8 førend Vognen kom. Veturinen unskylte sig ...

20. dec. 1840

20de Søndag Idag endte jeg det lille Studie. Det øvrige af Dagen tilbragte jeg ganske hjemme uden at gaae ud, da Veiret ikke var synderligt indbydende. Mad: Erdelin besøgte Rose lidt om Eftermiddag...

23. dec. 1840

23de Onsdag Malet om Formiddagen henne i Studiet, jeg havde der et Besøg af Løfler der er kommen hid igaar. Rose var idag ivrig beskjæftiget med at bage Kager til Juulen, vi vil komme til at hellig...

1. jan. 1841

1ste Fredag. Rose’s Geburtsdag, som vi paa beste Maade have høitideligholt. Vel saunede vi den kjære Familie fra Hjemmet ikke destomindre havde hun her Selskab nok om Formiddagen. Fogelberg, Oberst...

9. jan. 1841

9de Løverdag. Jeg arbeidede kun lidt idag, Veiret var just heller ikke gunstigt. Da jeg om Middagen kom hjem til Rose havde hun haft fult op af Besøg. Hof Jægermester Brun med hans Kone Datter og S...

21. jan. 1841

21de Torsdag. Om Morgenen gik jeg først ned til Professor Savetti, da Rose ønskede at høre hans Raad, da hendes Mund indvendig er indflameret, siden gik jeg til Natteletti for at kjøbe Forklædetøi ...

24. jan. 1841

24de Søndag. Om Morgenen gik jeg med Castenskiold i den franske Kirke Trinita di Monte og hørte Nonnerne’s smukke Sang, ogsaa Andersen havde indfunden sig der i samme Øjemed, og følte sig, som os s...

2. feb. 1841

2den Tirsdag. Arbeidet om Formiddagen; men Veiret var ofte saa mørkt at jeg maatte holde op at male, og Nebelung og jeg røg da en Pibe og passiarede, hans Selskab er nu bleven mig saa kjært og saal...

7. feb. 1841

7de Søndag Om Formiddagen spadserede jeg med Rose, imedens Værtinden hjemme passede Barnet i Kompanie med hendes Cog- •11• niate Giovanina. Rose og jeg var hos Erdelins at gjøre Besøg og gik siden ...

9. feb. 1841

9de Tirsdag Tilbragte Dagen som igaar. Om Eftermiddagen kom Andersen og drak Kaffe med os, han medbragte et Brev som han just havde faaet fra Jette Wulff og som han læste for os. Et Par Timer gik s...

26. feb. 1841

26de Fredag. Meget slet Veir og kun arbeidet lidet. Andersen, Holst og Rothe som igaar afreiste til Neapel vil ikke synderligt kunne nyde den smukke Vei. Om Eftermid: besøgte jeg blodt Hilkjær lidt...