Menu

Resultater: 13

3. jun. 1830

Den 3die |Solskin| om Morgenen gik jeg med den unge G atter til Marsilienborg dog uden at kune finde noget af Betydenhed til at tegne; om Formiddagen beseet begge Byens Kirker hvoraf den ene er me...

4. jun. 1830

Den 4de om Morgenen Kl 7. |Jeg befinder mig ilde.| Det regner meget stærkt, og mit Besøg til Præsten i Brabrant en Onkel af Gulberg synes at ville gaa i Lyset; da jeg for Øjeblikket sidder indespær...

15. jun. 1830

Den 15de Juni om Morgenen forlod jeg Nykiøbing og reiste over Morsøe til Vil-Sund, hvorfra man kan oversee en stor Deel af Limfiorden og Thisted. Efter at være passeret Sundet i meget smukt Veir og...

19. jun. 1830

Den 19 Juni. Komedien begyner at gaae for sig. Det ridende Kor bestaaende af een Leutenant en Fændrik 2 Trompetere og 18 Mand begyndte idag deres Exersitie, den heele Dag fra om Morgenen tidlig hav...

20. jun. 1830

Den 20de Emil og jeg fulgt idag Oncel og Kammerraad Caroc paa Vejen, da de reiste for at møde Kongen, paa vores Tilbage-Tour toge vi om Kølbygaard |uden Mærkeligheder| til Her Schiønau hvor vi drak...

21. jun. 1830

Den 21de Juni. En meget urolig Dag i Thisted, allerede fra den tidlige Morgenstund saae man •24 recto• Folk fra Landet at strømme til Byen for at see Kongens Ankomst, og hvad der i denne Anledning ...

22. jun. 1830

Den 22de Juni om Morgenen Kl 7 afreiste Kongen efter først at have givet Audiens og en heel Deel Mennesker ledsagede ham; saavel ved hans Udfart af Byen som ved hans Ankomst maatte han passere igje...

26. jan. 1835

Endt mit lille Malerie om Formiddagen, og siden besøgt Jensen’s og Wulff’s. Efter Bordet henne at probere Sangen til Wernets Gilde. Om Aftenen var jeg hos Wallgreen’s. Jeg blev idag tillige med de ...

26. jan. 1836

Det var slet Veier idag, og for dog at bestille Noget og ikke sidde hjemme, gik jeg hen i Kaffe Nemisch hvor jeg tegnede nogle Figurer paa et Blad jeg tidligere havde begyndt. Besynderligt er det m...

28. jan. 1837

Carnevalet er idag begyndt; men ingen Masker, ingen Confetti er tilladt og der er da egentlig slet ikke andet særskilt fra de andre Dage, end Væddeløberne (Barbari) om Aftenen, og som neppe lønner ...

19. dec. 1839

19de Torsdag. Efterretningen om Kongens Død naaede os her i Rom idag, hvor Oberst Pauelsen havde modtaget Brev derom, og denne Nyhed sloge os Alle paa en meget ubehagelig Maade. Kun et Væsen saae v...

20. dec. 1839

20de Fredag. Kun lidet blev idag bestilt for lutter Visitter; om Formiddagen kom Kapitain Kjærulf med sin Frue og siden ud paa Eftermiddagen Oberst Pauelsen med sin Kone og Frøken Tygesen. Om Aften...

Pengesager 1839-40

1839 Mine Pengesager angaaende. Før min Afreise fra Kjøbenhavn udvexlede jeg 602 rd. 5 mk. 8 s: dansk og fik jeg derfor 42 Stk. 20 Fr. Stk. a 7 rd. 1 mk. 12 s: Stk. og 40 Stk Fridrikedorer a 7 ...