Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

20. jun. 1830

Den 20de
Emil og jeg fulgt idag Oncel og Kammerraad Caroc paa Vejen, da de reiste for at møde Kongen, paa vores Tilbage-Tour toge vi om Kølbygaard |uden Mærkeligheder| til Her Schiønau hvor vi drak Kaffe, jeg har paa denne Tour for første Gang seet et Slags Sandklitte dog tildeels bevoxet med Græs og Planter. Om Eftermiddagen øvede Borgervæbningen det ridende Corps samt Sprøitefolkene sig, hvilke Exersitier for mig vare noget ganske nyt og meget morsomt. Det syntes næsten at have været en Prøve paa Komedien i Raunekrog, det komiske blev i Særdeleshed forøget ved de forskiellige Dragter og den yderst slette Janischar-Musique. Jeg gjorde idag Bekjendtskab med Frøken Holsterne hvoraf E er forlovet med den ene, som er en meget net og tækkelig Pige. – Viggo er nu ogsaa kommen hiem, og han synes virkelig at vinde ved daglig Omgang, da han hjemme er roligere og bevæger ikke sit Legeme paa den utækkelige Maade som naar han er blandt Fremmede.

  1. Nicoline Severine Holst blev 1832 gift med Andreas Emil Stockfleth Faye.

  2. Andreas Emil Stockfleth Faye.

  3. Gerhard Faye.

  4. Nicolaj Schønau.

  5. Frederik VI ankom med sit følge til Thisted 21. juni og forlod igen byen den følgende dag.

  6. Carl Viggo Vexelsen Faye.

  7. Christian Caroc.

Fakta

PDF
20. jun. 1830
Dagbog A, side 23 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 39-40