Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

4. Jun. 1830

Den 4de
om Morgenen Kl 7. |Jeg befinder mig ilde.| Det regner meget stærkt, og mit Besøg til Præsten i Brabrant en Onkel af Gulberg synes at ville gaa i Lyset; da jeg for Øjeblikket sidder indespærret paa mit Kammer, kunde jeg nok ønske at slaa en lille Passiar af ved Thebordet som i Kjøbenhavn, eller i det mindste være i Besiddelse af en god Bog, som jeg ganske forglemte ved min Afrejse fra K: – Jeg saa igaard i Kirken som nu ligger grann lige over for mine Vinduer, den gamle Drakenbergs Kiste, som var af guult Træ samt en Deel ret nette gamle Epitapier hvoraf en Deel dog vare skamelig fordærvede af en omreisende Italiener |Gianelli troer jeg| som skal have faaet et Slags Privilegium paa at ødelæge slige Sager omkring i Kirkerne i Jylland uden at de vel viise Magistrats-Personer have Øine til •4 recto• at indse det med. Her Jürgensen som jeg traf i Færd med at oppudse noget i Kirken i Anledning af Kongens Ankomst skille sig dog ganske ordentlig derfra omendskiøndt han heller ikke har slugt meget. – Alter-Tavlerne i begge Kirker ere udskaarne den som findes i Domkirken imidlertid den bedste omendskiønt Arbeidet ikke hører til det Bedste af denne Slags. – Saavel i den store som mindre Kirke findes ganske god Portraite paa Epitaperne; i Frue Kirke en lille gothisk Lysekrone som har et ældere Præg end de almindelige af denne Slags. – I Forening med Frue Kirke har i ældre Tider været et hosliggende Kloster som nu er indrettet til Fattig og Galehuus; i en af Kirkens Sidefløie findes en ret net Hal med Buer ud til Klostergaarden; den benyttes nu til Skramleri og Materialier. Uhrværket i denne Kirke findes paa en egen Maade anbragt lavt nede ved Siden af Sacrestiet, fra hvilket Punkt det sættes i Forbindelse med Skiven og Klokkerne ved lange Staaltraade; den hele Indretning synes mig dog meget mangelfuld. – Da jeg forlod Frue Kirke bød jeg Graverens Pige, som havde det smukkeste Ansigt som jeg endnu har seet her, Drikkepenge for hendes Uleilighed; men hun afslog det paa en Maade som næsten kunde have gjort mig •4 verso• flau; denne Fremgangs-Maade skal imidlertid ikke høre til de almindelige i Jylland. – Spiist til Middag hos Fulling i Selskab med Kamerjunker Lüticov fra Odense; om Eftermiddagen tegnet et Partie af Domkirken hvor jeg traf den forrygte Præst Brøkman. – Beeseet Biskop Birck’s Malerier paa Radstuen, restaurerede af Gebauer, hvoriblandt nogle meget smukke Landskaber og et Par Genremalerier. Aflagt et Besøg hos Overkrigskomisair Elmqvist. Derpaa begav jeg mig til Gebauer for at tage Afsked hvorved han forærede mig 2 Haandtegninger. Tilbragt Aftenen hos Gulbergs og ved Afskeden anmodet om at inlogere mig hos dem naar jeg engang igjen kom til Aarhuus. – Det begynder igjen at blive daarligt Veir; sørgelige Aspekter for mig til imorgen.

 1. Johan Christian Hahn.

 2. Formentlig Søren Møller Jørgensen.

 3. Hans Helmuth Lüttichau.

 4. Eggert Christopher Bryggemann.

 5. Biskop Andreas Birch, hvis malerisamlingen solgtes på auktion i oktober 1830.

 6. Adolph Frederik Elmquist.

 7. Emmerik Høegh-Guldberg.

 8. Gæstgiver og vinhandler Frans Fulling.

 9. København.

 10. Christen Jacobsen Drakenberg.

 11. Christian David Gebauer.

 12. Oberst Julius Høegh-Guldberg.

 13. Frederik VI ankom til Aarhus 5. juni og blev til den 15. juni, hvor rejsen fortsatte til Randers og Aalborg.

Fakta

PDF
4. Jun. 1830
Dagbog A, side 3 verso – 4 verso

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 16-18 (med udeladelse af 2 linjer)