Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger

12. Jun. 1830

Den 12te Juni
Jeg har i Formidag gjort Visit med B hos Konferentsraadinde Jespersen et Sidestykke til gammle Madame Bang i Drammen, og derpaa ligeledes besøgt Asessor Bruun og Schønheider paa Asmild i den første fandt jeg en, som det lod meget behagelig Mand med et godmodigt muntert Ansigt; den Anden er, som forhen temmelig døv. Jeg saae her for første Gang Assesorens |Schiønheiders| Broder, som har et forfærdeligt Udseende, hans Sygdom er af en høist besynderlig Karacter; ligeledes traf jeg paa Asmind Grete Jespersen til hvem jeg leverede Frøken Hoff’s Brev; hun er endnu den gamle Tykke som i Drammen. Jeg spiiste denne Middag hos Breton’s og besaae med •15 recto• ham om Eftermiddagen Domkirken og den derunder værende Kraft-Kirke. Jeg fandt denne gammle Bygning fulkommen at svare til min Forventning, der hersker i denne Kirke en Renhed |i Stiilen|, h[v]ortil dens Mangel paa Poupitourer ikke bidrager lidet, i et Kapel senere opført i Forbindelse med Kirken findes tre meget slette Epitapier som virkelig ikke fortiente Plads paa dette Sted. Erick Glipings Rustning som hænger bag Alteret var meget fortæret af rust især Sværdet som desuden skal have lidt ved en Ildebrad, efter Rustningen at dømme har han været en liden Mand. Krypt-Kirken er et lille Mynster paa en reen gothisk Stiil, dog vel at mærke de runde Buer, af de derværende Piller er 2 af Marmor de øvrige af Granit, Loftet derimod som er hvælvet med Krydsbuer er kalket vidt. Førend man kommer til Krypt-Kirken træder man [overstreget: ind] |ned| i en lille Korshvælving med 2 Piller i Midten der omendskiønd kun er et net lille Stykke og fra denne igjennem en lille firkantet Celle ind i den vir- •15 verso• kelige Kirke, som førend den blev restaureret var tilmuret imellem Buerne saaledes at der dannedes 8 Celler opfyldte med Liigkister; disse saavel som Muurene er imidlertid bragte bort uden at beskadige det Øvrige. Der findes desuden i Domkirken et godt Orgel hvorpaa, efter en Graverkarels Udsagn, da vi hørte det |blev| spilt, Organisten forstod at privilere fælt rart. – Hvad Byen angaaer; da er den efter Alles Mening meget forarmet, tildeels en Følge af Snapstingets Aftagen. De i Byen værende Embedsmænd og den lærde Skole skal nu blodt være det eneste der holder den. Der findes foruden Domkirken endnu 2 Kirker, den ene som kaldes Søndre Sogns Kirk bliver endnu benyttet og har sin Menighed, den anden |Nørre Sogns| derimod var man ifærd med at nedbryde, jeg saae endnu Koret, som var smukt kryshvælvet, det Øvrige var alt uden Tag. Denne Kirke, hvortil der i ældre Tider har hørt et Graabrødre-Kloster, var den første i Danmark hvor Reformationen blev prædiket, den har som alle Kirker her en prodominerende Beliggenhed. Jeg [overstreget: var] saa ogsaa idag [overstreget: Vidne til] en Torvedag i Viborg, hvor de fornemste Artikler vare for- •16 recto• uden Fødevarer, Lyngtørv, Træskoe og Jydepotter. Jeg drak for første Gang paa min Reise om Aftenen Thevand uden at have det mindste Selskab; da man bragte mig noget yperligt Smør, kom jeg endmere til at tænke paa Hjemmet og min gode Moder, der dog saa gjerne holder en lille Tale for noget saadant hjemme. Til imorgen er jeg inviteret af Breton til at gjøre en Tour med dem til Hald, jeg frygter den kunde let gaae glip da det for et Øjeblik siden plask-regnede og Himmelen med er graae.

  1. Frederik Emil Bretton.

  2. Mette Marie Jespersen, f. Bang.

  3. Rørbye kan i sin ungdom i Drammen have kendt konferensrådindens mor, Margrete Maria Bang, f. Stockfleth Pihl.

  4. Peter Daniel Bruun .

  5. Frederik August Schönheyder.

  6. Muligvis Grete Jespersen.

  7. Carl Christian Schönheyder.

  8. Uidentificeret.

  9. Frederik Emil Bretton og hans hustru Ernestine Bretton, f. Langreuter.

Fakta

PDF
12. Jun. 1830
Dagbog A, side 14 verso – 16 recto

Det kgl. Bibliotek NKS 2923, 4º

Georg Nygaard: "Maleren Martinus Rørbyes Rejsedagbog 1830", København 1930, s. 28-29 (de første 65 linjer af notatet dog kun kort refereret)