Menu

Martinus Rørbyes rejsedagbøger og -breve

20. okt. 1833

Transskription

Efter at jeg i en Række af Aar havde nydt Underviisning ved det Kongelige Academie for de skjønne Kunster, blev Historiemaleriet det Fag, hvortil jeg troede at føle mest Kald for mig, og deri søgte jeg da især at uddanne mig ved alle de Midler, som Hovedstaden i Almindelighed og Academiet i Særdeleshed frembyde i denne Henseende. Jeg var derpaa saa heldig i Aaret 1828 at vinde den Pengepræmie, som Academiet aarligen udsætter for yngre Malere, og i det følgende Aar vandt jeg ligeledes som Historiemaler den mindre Guldmedaille ved Concursen om Academiets Guldpræmie. Siden den Tiid er jeg vedbleven at benytte Underviisningen ved Academiet, idet jeg tillige har udført forskjellige private Arbeider, der have været saa heldige at vinde Kunstkjenderes Bifald. Jeg er imidlertiid nu kommen paa det Punkt, at jeg, saavel efter flere af Academiets Professorers Raad, som ifølge min egen Overbeviisning, bør, til min videre Uddannelse som Kunstner, saasnart muligt, og i nogle Aar foretage en Reise i •2• Udlandet isærdeleshed i Italien, for at studere de Kunstskatte, som der paa forskjellige Steder findes opbevarede. Men til at bestride de hermed forbundne betydelige Udgifter besidder jeg ikke selv de fornødne Midler, og jeg vover derfor, da jeg – efter hvad ogsaa de Kongelige Academie for de skjønne Kunster har yttret i hosføjede mig i nærværende Anledning meddeelte Skrivelse til den Kongelige Direction – tør troe ikke at have gjort mig uværdig til offentlig Understøttelse til forberørte Reise, underdanigst at ansøge den Kongelige Direction om, at jeg af samme nu maatte vorde indstillet til allernaadigst at forundes paa 3 Aar et af de Stipendier, som af Fonden ad usus publicos aarligen pleier at bevilges yngre Kunstnere til deres videre Uddannelse paa Reiser i Udlandet.
Kjøbenhavn den 20de Octob 1833.
underdanigst
M. Rørbye

•3•
Det er Akademiet behageligt at kunne ledage dets Artist M. Rørbyes underdanigste Ansøgning med den bedste Anbefaling.
Efter at han i Aaret 1823 var opflyttet til Modelskolen, vandt han i de to paafølgende Aar Akademiets tvende Sølvmedailler, og udviklede paa denne Tid et skjønt Talent for Portraitmaleriet, i hvilket Genre han leverede i et særdeles heldigt Billedet Portraitet af Akademiets afdøde Professor Lorentzen. I Aaret 1828 vandt han den for unge Malere udsatte Pengepræmie og tilkjendtes i det følgende Aar efter den store Concours den lille Guldmedaille som Historiemaler. Jævnsides de roesværdigste Bestræbelser under Akademiets Veiledning, har han stadigen ved private Frembringelser gjort sig •4• værdig til det hæderlige Vidnesbyrd, hvilket Akademiet ønsker maa komme ham til Gode ved et Andragende, der kan have den heldigste Følge for hans videre Udvikling som Kunstner.
Det Kongelige Adademie for de skjønne Kunster d. 8de October 1833.

CWEckersberg
JThiele

Fakta

PDF
Brev
København
København
Christian August Lorentzen

Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos, 1833, nr. 20